Informační memorandum pro zákazníky e-shopu Antikvariátu Alfa

Účel tohoto dokumentu:

Tento dokument poskytuje zákazníkům - kupujícím e-shopu ANTIKVARIÁTU ALFA umístěného na internetové adrese https://www.antikalfa.cz/ informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech se zpracování osobních dat souvisejících.

Ochrana osobních údajů je poskytována zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění (dále jen jako „GDPR“). 

Správce osobních údajů:       

Antikvariát Alfa - Libor Chloupek
se sídlem Brno-střed, Brno-město, Pekařská 392/29
identifikační číslo: 13422006
daňové identifikační číslo: CZ5509172515
tel.+420 542 211 947
email: eshop@antikalfa.cz 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

 • V dané věci jsme vyhodnotili, že pro nás nevznikla povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (viz čl. 37 GDPR). 

Zpracovávané osobní údaje (jaké údaje potřebujeme):

 • Pro účely nezbytné k uzavření smlouvy zpracováváme tyto potřebné osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto údaje tedy musíme zpracovat při každé objednávce, tak aby mohla být realizována a plněna; Váš souhlas v tomto případě tedy není vyžadován.

 • Pro účely vedení a správy uživatelského účtu zpracováváme tyto potřebné údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Údaje jsou nezbytné pro vedení a správu Vašeho uživatelského účtu.

 • Pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zpracováváme tyto potřebné údaje: jméno, příjmení a e-mailové adresy. 

Účely zpracování a právní základ:

Vaše data jsou využívána následujícím způsobem a k těmto účelům:

 • Pro splnění kupní smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (zákonný titul čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Účelem zpracování je tedy realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Po akceptaci Vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Vaše údaje pak složí ke splnění našich povinností dle kupní smlouvy a Obchodních podmínek (potvrzení objednávky, odeslání zboží, vyřizování reklamací, atd.).
  Právním základem pro toto zpracování je realizace práv a povinností z kupní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 • Zpracování osobních údajů nezbytných pro vedení a správu uživatelského účtu. Vaše údaje složí k tomu, aby bylo možné vytvořit a užívat Váš uživatelský účet. Podrobnosti vedení uživatelského účtu upravují Obchodní podmínky. Objednat zboží je pak samozřejmě možné i bez uživatelského účtu; Váš případný nesouhlas s tímto účelem zpracování tedy nijak nebrání si zboží objednat přímo bez zřízení uživatelského účtu. Bez poskytnutí Vašich údajů však není technicky možné zřídit uživatelský účet. Pokud tedy svůj souhlas odvoláte, musíme Váš uživatelský účet zrušit.
  Právním základem pro toto zpracování je Váš kdykoliv odvolatelný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

 • Pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Zvolíte-li tuto možnost zaškrtnutím příslušné volby při objednávce, budeme Vám posílat informace a obchodní sdělení, které Vás mohou zajímat. Informace posíláme výlučně na Váš email. Zboží pak lze samozřejmě objednat, i když se zasíláním informací a obchodních sdělení nebudete souhlasit.
  Právním základem pro toto zpracování je Váš kdykoliv odvolatelný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Způsob zpracování:

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém a organizačním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

Data jsou chráněny bezpečnostními postupy (přístupové údaje, hesla, atd.). V případě, kdy Vaše údaje jsou v listinné podobě, jsou vždy uchovávány bezpečně a mimo dosah třetích osob (včetně zajištění vhodného a přiměřeného technického zabezpečení).

Pro udržení bezpečnosti dat jsou pravidelně realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy, které mají zajistit vysoký standart ochrany Vašich dat. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností, např. účetní) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

Doba zpracování (tedy jak dlouho Vaše údaje držíme):

 • Data získávaná k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy jsou zpracovány pouze po dobu nezbytnou k plnění kupní smlouvy a zákonných povinností prodávajícího (např. doba zákonné archivace); pak data vymažeme.

 • Data získaná pro účely zasílání informací a obchodních sdělení užíváme po dobu 5ti let, nebo do odvolání (podle toho, co nastane dříve). Po uplynutí této doby data vymažeme.

 • Data získaná pro účely vedení Vašeho uživatelského účtu jsou drženy po celou dobu vedení uživatelského účtu, nebo do odvolání souhlasu (podle toho, co nastane dříve). Po uplynutí této doby data vymažeme.

Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

Kdykoliv máte právo požádat o opravu Vašich dat.

Stejně tak můžete kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv v celku nebo z části odvolat, a to stejně jednoduchou formou, jakou byl poskytnut. Odvolání můžete provést některým z těchto způsobů:

 • zasláním požadavku na elektronickou adresu info@antikalfa.cz;
 • dopisem odeslaným na adresu naší provozovny Pekařská 392/29, Brno 602 00;
 • osobně v naší provozovně na adrese: Pekařská 392/29, (Kopečná 72 - pod schody) Brno 602 00.

Komu vaše údaje předáváme?

 • V případě, kdy si zvolíte některého z přepravce zboží dle nabídky v e-shopu, předáme mu data v rozsahu nezbytném k tomu, aby Vám zboží mohl doručit (zejména tedy název/jméno a příjmení a Vaši adresu, popřípadě Vaše telefonní číslo). Předání Vašich dat doručovateli je našim oprávněným zájmem (outsourcing přepravních služeb), neboť bez této možnosti by nebylo možné Vám zboží doručit (sami doručování neposkytujeme).

 • Účetnictví pro nás spravuje účetní firma AccArt s.r.o. Předání dat účetní je našim oprávněným zájmem (outsourcing účetnictví), neboť tímto je zaručena vysoká kvalita zpracování účetnictví. Účetní je pak povinna zachovávat mlčenlivost, která se vztahuje i na Vaše osobní údaje.

 • V některých případech může dojít k předání dat pro účely splnění našich povinností orgánům státní správy (např. finanční kontrola, atd.).

Poučení o Vašich dalších právech: 

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem.

Máte právo na přístup ke svým údajům, právo na opravu a výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku.

V případě porušení našich povinností můžete své podněty adresovat i Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen jako „ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně podat žalobu k soudu. 

Toto Informační memorandum představuje pouze základní a jednoduché shrnutí problematiky nakládání s Vašimi daty. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat s jakýmkoliv dotazem na výše uvedené kontaktní údaje správce.

V Brně dne 25.5.2018