Obchodní podmínky

ANTIKVARIÁT ALFA
LIBOR CHLOUPEK

se sídlem Brno - Staré Brno, Brno-město, Pekařská 392/29, 602 00

identifikační číslo: 13422006
daňové identifikační číslo: CZ5509172515
živnostenský list ev.č. 37002-2265, č.j.ZUMB/17970/2008/Vrb/3 vydal Magistrát města Brna dne 23.6.2008

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.antikalfa.cz/

KONTAKT

tel.: +420 542 211 947
e-mail: eshop@antikalfa.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Libor Chloupek je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00069356.

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Antikvariát Alfa je registrovaná ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Antikvariátu Alfa provozovaného fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona panem Liborem Chloupkem, se sídlem Brno-střed, Brno-město, Pekařská 392/29, identifikační číslo: 13422006 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.antikalfa.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Prodávající prostřednictvím internetového obchodu nabízí antikvární zboží (zejména knihy, staré tisky, staré mapy, pohlednice, grafiku, díla výtvarného umění), přičemž, není-li u konkrétní položky zboží uvedeno jinak, jedná se o zboží použité a opotřebené.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat; aktuální znění obchodních podmínek prodávající vždy uveřejní na webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující v internetovém obchodě může koupit zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Registrace dle tohoto článku obchodních podmínek je výlučně na úvaze kupujícího.

2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Registraci lze na webovém rozhraní obchodu provést v zákaznické sekci, a to:

a) při vytvoření objednávky: před potvrzením objednávky kupující zaškrtne v objednávkovém formuláři souhlas s vytvořením zákaznického účtu obsahující i souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 9 odst. 9.4 těchto obchodních podmínek. Přihlašovací údaje mu budou zaslány na uvedený email;

b) bez vytvoření objednávky: kupující má možnost v zákaznické sekci pod příslušným odkazem „registrace“ vytvořit uživatelský účet i bez vytvoření objednávky. Přihlašovací údaje mu budou zaslány na uvedený email.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Heslo k uživatelskému účtu může kupující kdykoliv měnit v zákaznické sekci na webové stránce obchodu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající zruší uživatelský účet též na žádost kupujícího.

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží; jednotlivé druhy dodání a balení zboží jsou specifikovány ve webovém rozhraní obchodu. Není-li u konkrétního způsobu balení a dodání zboží uvedeno jinak, informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Některé způsoby dodání zboží, u nichž je tak přímo uvedeno ve webovém rozhraní obchodu, je možné využít i na území Slovenské republiky, přičemž náklady na balení a dodání zboží na Slovensko jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu. Není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, cena balného je již zahrnuta v ceně za dopravu.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Následně prodávající v samostatném emailu potvrdí a přijme objednávku (akceptace), a to v případě, že zboží je dostupné a objednávku lze realizovat, a to na elektronickou adresu kupujícího; tímto vzniká v souladu s odst. 3.7 tohoto článku smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Skutečnosti uvedené ve vyplněném formuláři potvrzené objednávky jsou součástí kupní smlouvy.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Pekařská 29 (vchod - Kopečná 70), Brno;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • v hotovosti v místě konkrétního výdejního místa určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně v českých korunách (CZK) převodem na účet prodávajícího č. 135802/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně v eurech (EUR) převodem na účet prodávajícího č. 2701076648/2010, IBAN: CZ48 2010 0000 0027 0107 6648, BIC (SWIFT) kód: FIOBCZPP, vedený u společnosti Fio banka, a. s. (dále také jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay provozovaného společností GOPAY s.r.o.;
  • bezhotovostně platební kartou na prodejně nebo přes platební bránu GoPay;
  • bezhotovostně pomocí systému PayPal;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a jenž je uveden v zákaznické sekci webového rozhraní. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@antikalfa.cz.

5.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající finanční částky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. Kupující bere na vědomí, že prodávající je zejména oprávněn využit svého práva na odstoupení od kupní smlouvy, v případě, kdy společně s objednávkou prostřednictvím webového rozhraní obchodu třetí osoba zboží koupí přímo v prodejně Antikvariátu Alfa a zboží se tak stane nedostupným. V případech uvedených v tomto odstavci vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo zpět na účet vedený k platební kartě, kterou se platilo.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsoby přepravy a dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu a kupující si konkrétní způsob přepravy a dodání zvolí vyplněním v objednávkovém formuláři. Uvedené nevylučuje, aby se prodávající a kupující dohodli na zvláštním způsobu přepravy a dodání zboží.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Kupující bere na vědomí, že není-li výslovně uvedeno u konkrétní položky, že se jedná o zboží nové, platí, že zboží prodávané přes internetový obchod prodávajícího je použitým zbožím (antikvariátní zboží) ve smyslu § 2167 písm. c) občanského zákoníku a jeho kupní cena byla v souladu s § 2167 písm. a) občanského zákoníku stanovena s ohledem na vady tohoto zboží. Na zboží se tedy dle ustanovení § 2167 občanského zákoníku nevztahují práva kupujícího dle § 2165 občanského zákoníku. V návaznosti na výše uvedené je u každé položky zboží uveden stav opotřebení, který je také zohledněn v kupní ceně zboží. Stav opotřebení zboží je označen písmeny A, B, C, přičemž platí, že:

Intaktní stav - zboží je bez vad a nejeví známky opotřebení.

Stav A – zboží je s ohledem na své stáří ve velmi dobrém stavu; nejedná se však o zboží nové. Míra opotřebení je s ohledem na stáří zboží velmi nízká; objevují se jen zcela nevýznamné známky opotřebení.

Stav B – zboží je v dobrém stavu; míra opotřebení zboží se projevuje v malé míře. Drobné vady a nedostatky však zboží vykazuje.

Stav C – zboží je zcela zjevně opotřebeno a má viditelné vady.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn dle výslovného ujednání v tomto odstavci a v návaznosti na § 2168 občanského zákoníku uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použitého spotřebního zboží, v době dvanácti (12) měsíců od převzetí. Bylo–li koupeno kupujícím zboží, u něhož je výslovně uvedeno, že se jedná o nové spotřební zboží, platí zákonná doba pro uplatnění práv z vad v délce dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění (dále jen jako „GDPR“). Podobnosti týkající se zpracování osobních údajů jsou dále jednoduchým způsobem uvedeny v Informačním memorandu.

9.2. V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy bude docházet ke zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (zákonný titul čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); účelem zpracování je tedy realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu nezbytnou k plnění kupní smlouvy a zákonných povinností prodávajícího. V této souvislosti bude docházet ke zpracování těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. V případě, kdy tak kupující výslovně zvolí zaškrtnutím souhlasu, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu v rozsahu a za podmínek dle čl. 10 odst. 10.1 těchto obchodních podmínek. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Souhlas dle tohoto odstavce je udělen po dobu 5 let, nebo do odvolání (podle toho, co nastane dříve).

9.4. Při zřízení uživatelského účtu kupující zaškrtnutím souhlasu souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely zřízení a vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto odstavce není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy; souhlas dle tohoto odstavce je však nezbytný pro zřízení a vedení uživatelského účtu. Souhlas dle tohoto odstavce je udělen po dobu vedení uživatelského účtu, nebo do odvolání (podle toho, co nastane dříve). Odvoláním souhlasu dle tohoto odstavce, dojde ke zrušení uživatelského účtu.

9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a osob poskytující daňové a účetní služby nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.9.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, podat námitku proti zpracování osobních údajů,

9.9.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.3. uplatnit další práva dle GDPR, která jsou též stručně popsána v Informačním memorandu.

9.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Zvolí-li tak kupující v souladu s čl. 9, odst. 9.3 těchto obchodních podmínek, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení, a to zasláním požadavku na elektronickou adresu info@antikalfa.cz.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pekařská 392/29, Brno, 602 00, adresa elektronické pošty eshop@antikalfa.cz, telefon: +420 542 211 947.

 V Brně dne 25. května 2018.